Privacy PolicyPrivacy Policy

Privacy Policy
Privacy Policy

Privacy Policy

Mr.Friendly en Enzyforce zijn beide labels van Mr.Friendly B.V. In deze Privacyverklaring licht Mr.Friendly B.V. toe hoe zij omgaat met de persoonsgegevens van de gebruikers van haar producten en diensten.


Welke soorten gegevens worden verwerkt?

In het kader van alle online en offline dienstverlening kan Mr.Friendly gegevens verwerken van de klanten en gebruikers van haar (interactieve) producten en diensten, zoals (mobiele) websites, apps en haar cloud control center evenals ook evenementen, acties, prijsvragen en enquêtes.


Welke gegevens wij verzamelen hangt af van het afgenomen product en/of dienst. Deze kunnen zowel

bedrijfsgegevens als persoonsgegevens omvatten alsook andere gegevens. Mocht u specifieke informatie over de over u bekende gegevens willen inzien neem contact op met office@mrfriendly.nl.


Voor welke doeleinden worden de gegevens verwerkt?

 • Mr.Friendly verwerkt gegevens voor verschillende doeleinden.
 • Voor de totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst.
 • Het toezenden van nieuwsbrieven, het verbeteren van en analyseren van diensten.
 • Het voorkomen van fraude en strafbare feiten.
 • Voor marketingdoeleinden.
 • Om te voldoen aan de op Mr.Friendly van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
 • Om u te informeren over interessante aanbiedingen van andere producten en diensten van Mr.Friendly. Hierbij tracht Mr.Friendly rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u daar geen prijs op stelt kunt u dit aangeven via office@mrfriendly.nl. In iedere e-mail wordt steeds de mogelijkheid opgenomen om u hiervoor uit te schrijven. 


Met wie worden de gegevens gedeeld?

Mr.Friendly verstrekt deze gegevens alleen aan derden voor zover dit Mr.Friendly op basis van

privacywetgeving is toegestaan. Mr.Friendly deelt gegevens met leveranciers om onze diensten mogelijk

te maken, zoals met leveranciers voor bezorging. Mr.Friendly verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen. Mr.Friendly streeft ernaar om geen persoonsgegevens buiten de EU te verwerken.


Op welke basis worden de persoonsgegevens verwerkt?

 • Mr.Friendly verwerkt uiteraard alleen persoonsgegevens indien dit wettelijk is toegestaan
 • Voor de uitvoering van een overeenkomst met de klant/gebruiker. Zo heeft Mr.Friendly adresgegevens nodig voor het opstellen van de overeenkomst en (indien van toepassing) de bezorging van van producten.
 • Bij een wettelijke verplichting (bijv. factuurgegevens voor fiscale doeleinden minimaal 7 jaar bewaren)
 • Bij een gerechtvaardigd belang. Dit kan zijn omwille van het verbeteren van onze dienstverlening of het voordoen van bepaalde marketingactiviteiten.
 • Indien geen van bovenstaande punten van toepassing zijn verwerken we persoonsgegevens alleen na toestemming. Een voorbeeld hiervan is het inschrijven op bepaalde (commerciële) nieuwsbrieven.


Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Mr.Friendly verwerkt de verzamelde gegevens zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden waartoe de

gegevens werden verzameld of nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Gegevens die wij

verwerken in het kader van een klantrelatie verwerken wij in de regel niet langer dan zeven jaar nadat het

laatste klantcontact heeft plaatsgehad en waar van toepassing/mogelijk korter.


Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?

Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Waar mogelijk worden gegevens geanonimiseerd of gepseudonimiseerd verwerkt.


Hoe wordt omgegaan met klikgedrag en cookies?

Op de websites van Mr.Friendly worden (met behulp van cookies en andere volgmethodes)

bezoekersgegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om o.a. de inrichting van de website te optimaliseren.

 

Hoe werkt de privacy bij links naar andere websites?

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn

geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.


Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Check daarom

regelmatig de privacyverklaring voor een update.


Rechten

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd, wilt u gegevens (laten) wijzigen of (laten) wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, dan kunt u een e-mail sturen aan info@mrfriendly.nl.


Vragen

Indien u nog specifieke vragen heeft over ons privacybeleid dan kunt u deze mailen naar

info@mrfriendly.nl of sturen naar Mr.Friendly B.V., Mariastraat 18-G, 1404 HN BUSSUM